Selecteer een pagina

Privacybeleid

Bij Aurelia Blom wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Onderstaand privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerking van Aurelia BlomAurelia Blom respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens

Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij Aurelia Blom verwerken wij in beginsel geen bijzondere gegevens. Aurelia Blom hanteert ten aanzien van gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden) een extra protocol.

Gebruik van dewebsite

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze diensten.

Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

 • Cookies die onze website goed laten werken.
 • Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

Aurelia Blom verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onzewebsite:

 • gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website voldoende snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 minuut.
 • git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de bewaartermijn bedraagt 1 dag.
 • ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.
 • NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie weer van Aurelia Blom. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6 maanden.
 • 1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw recente zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 maand.Aurelia Blom maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie/ gegevens die door onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IP- anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd. Aurelia Blom voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:
  •   Aurelia Blom een verwerkersoverenkomst met Google heeft
  •   Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IP-anonymizer.
  •   Aurelia Blom heeft “gegevens delen” uitgezet
  •   Aurelia Blom maakt geen gebruik van andere diensten van Googlei.c.m. Google Analytics en cookies.

Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelfverwijderen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u wenst zaken te doen met Aurelia Blom dan verzamelen wij uiteraard gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is nietlimitatief.

GegevensVoorbeeldenReden
Verlenen van dienst  Verrichten van administratieve taken voor opdrachtgever  Rapportage voortgangwerkzaamhedenAurelia Blom verwerkt uw gegevens op basis van de gesloten overeenkomst en verwerkersovereenkomst. Aurelia Blom voldoet aan de wettelijke vereisten rondom het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens.
Administratie & factureringVastleggen en innen van verschuldigde sommenUitvoeren van handelingen om diensten te facturerenUitvoeren van verplichte controlesDeze gegevens dient Aurelia Blom te verwerken o.g.v. de overeenkomst en wettelijke bepalingen.
Informatievoorziening• Verstrekken van informatie t.a.v. onze dienstenInformatie over de diensten van Aurelia Blom geschiedt op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

 • Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.
 • Indien een derde partij betrokken wordt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voorgaand dient dit eerst besproken te worden.

Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. Aurelia Blom zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling

Aurelia Blom maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Zo gebruiken wij Facebook Pixel. Facebook Pixel is een stukje code dat wij op onze website plaatsen om meer te weten over onze doelgroep, daardoor kunnen wij u passende facebook advertenties aanbieden. Wanneer u onze website bezoekt moet u aangeven of u akkoord gaat met deze wijze van gegevensverwerking.

Bewaartermijn

 • Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
 • Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.Beveiliging van gegevensOmtrent de beveiliging van gegevens werkt Aurelia Blom binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Aurelia Blom passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:Encryptie van data;
 • Beperkte inzage bevoegdheid binnen Aurelia Blom;
 • Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
 • Indien het noodzakelijk is voor de dienstverlening (mits geen alternatieve mogelijkheid) volgen wij strikt ons protocol ten aanzien van wachtwoorden. Gevoegd als bijlage in verwerkersovereenkomst;
 • Versleutelde communicatie. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.

 • U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan onsdoor.
 • U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
 • U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenstoverdragen.
 • U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek peremail.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl HYPERLINK “http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/” .

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens Aurelia Blom verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Aurelia Blom is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy statement

Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuldwordendoorAurelia Blom.Opdezemanierkannieuwewetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Aurelia Blom kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere identificatie, dit doet Aurelia Blom om te voorkomen dat zij gegevens verstrekken aan een verkeerde persoon. Aurelia Blom kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze – nadat de vraag of het verzoek behandeld is – vernietigd.page14image5892608

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken deze binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Aurelia Blom hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met:

Aurelia Blom

E-mail: aurelia@aureliablom.nl

Tel.: 06 – 21 26 06 03

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl